RODO

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, Firma Piotr Galas dostosowała zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych.

Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma Piotr Galas z siedzibą w Tuchowie, ul. Mickiewicza 14, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Tuchowa pod pozycją 1899/2003 oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 5127, numer NIP: 873-107-59-10, numer REGON 850024293

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektor danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@galas.net.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Piotr Galas, ul. Mickiewicza 14, 33-170 Tuchów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zamawiania usługi, a także później, w związku z płatnościami dokonywanymi przez Ciebie na rzecz Firmy Piotr Galas.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę Piotr Galas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

·         umożliwienia świadczenia usługi dostępu do Internetu;

·         rozwiązywania problemów technicznych;

·         obsługi reklamacji, w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

·         obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;

·         kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Piotr Galas, którym jest:

wystawianie faktur za usługi telekomunikacyjne oraz zakup towaru i usług, a także w ewidencji   adresacji sieciowej;

·         prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług firmy Piotr Galas;

·         kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

·         obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

·         windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

·         przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

·         Imię i nazwisko;

·         Pesel;

·         Adres zamieszkania;

·         Adres świadczenia usług;

·         Nr telefonu;

·         adres e-mail, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy Piotr Galas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

·         w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

·         w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę Piotr Galas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

·         w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

·         w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

·         przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

·         Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym dane objęte obowiązkiem zatrzymania i przechowywania, generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, udostępniać te dane uprawnionym podmiotom, a także sądowi i prokuratorowi, na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych.

Dane objęte obowiązkiem zatrzymania i przechowywania

1. Obowiązkiem, o którym mowa w art. 180a Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, obowiązek zatrzymywania, przechowywania, udostępniania i ochrony danych ust. 1, objęte są dane niezbędne do:

1)         ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:

a)         inicjującego połączenie,

b)         do którego kierowane jest połączenie;

2)         określenia:

a)         daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,

b)         rodzaju połączenia,

c)         lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

·         dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

·         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

·         zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

·         statystycznych i archiwizacyjnych,

·         maksymalnie przez okres wskazany w ustawie  od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma Piotr Galas zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Polityka Prywatności

Firma Piotr Galas informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z  serwisów internetowych Firmy Piotr Galas bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.